LIST REKTORA

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

2019 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia!

„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!” (Mt 28, 10). Te słowa zmartwychwstałego Chrystusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Dzieje Apostolskie pokazują, jak w dzień Pięćdziesiątnicy Święty Piotr jako pierwszy realizował to zadanie, mówiąc: „Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32).

Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin winien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji. W szczególny sposób w zadaniu tym uczestniczą uczelnie kościelne. W ubiegłym roku papież Franciszek przypomniał w konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, że uniwersytety i wydziały kościelne zajmują się objawieniem chrześcijańskim i powiązanymi z nim dyscyplinami, przez co mają ścisły związek z posługą ewangelizacji (nr 1). Słowa te doskonale opisują program działania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W tym kontekście warto przypomnieć, że Kościół tworzy dwa rodzaje szkół wyższych w oparciu o dwie różne konstytucje. Obok uczelni kościelnych, ściśle związanych ze zgłębianiem i przekazywaniem prawd objawienia, działają uniwersytety katolickie, w oparciu o konstytucję Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae, których zadaniem jest „spotkanie między niezgłębionym bogactwem zbawczego orędzia Ewangelii a licznymi i rozległymi dziedzinami wiedzy” (nr 6). Uniwersytety te rozwijają szeroki wachlarz studiów we wszystkich dyscyplinach naukowych. Taką uczelnią jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyny katolicki uniwersytet w Polsce, który w zeszłym roku obchodził jubileusz stulecia istnienia. Z kolei w tym roku nasza Uczelnia, jedyny kościelny uniwersytet w Polsce, obchodzi swój jubileusz pierwszego dziesięciolecia działalności.

Jubileusz ten stanowi okazję do spojrzenia z wdzięcznością na minione lata i do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z naszej historii. Dziękujemy Bogu i ludziom za bogatą przeszłość naszej Uczelni. Jej korzenie sięgają utworzonego w 1397 roku przez papieża Bonifacego IX, dzięki staraniom Królowej Jadwigi, Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej. Wydział ten był przedmiotem szczególnej troski arcybiskupa Karola Wojtyły, a od 16 października 1978 roku papieża Jana Pawła II. Znamienne są jego słowa wypowiedziane trzydzieści lat temu, 9 czerwca 1979 roku, podczas pamiętnej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, na spotkaniu z pracownikami Wydziału w Krakowie: „Z tego, co powiedziałem, wynika, że rzeczywistością jest Papieski Wydział Teologiczny, a prócz tego jest projekt, który w nim tkwi. Reszta zależy w znacznej mierze od tego, w jaki sposób Uczelnia sama, Kościół krakowski, jego widzialna głowa będą ten projekt rozwijać i realizować”. Słowa te stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego intensywnego rozwoju. Jego owocem była decyzja Świętego Jana Pawła II, który 8 grudnia 1981 roku ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Święty papież czuwał nad dalszym rozwojem Uczelni z Watykanu, a od 2 kwietnia 2005 roku z domu Ojca. Na pierwszym posiedzeniu po pogrzebie Jana Pawła II władze Uczelni podjęły następującą uchwałę: „Dla uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II Senat Akademii wzywa całą jej wspólnotę do podjęcia starań o przekształcenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Byłoby to spełnienie woli zmarłego Papieża”. Starania te doprowadziły do ostatecznej decyzji Kongregacji Edukacji Katolickiej, która 19 czerwca 2009 roku wydała dekret erygujący Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W dekrecie tym jest mowa o tym, że papież Benedykt XVI „dla uczczenia pamięci swojego znakomitego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II postanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie podnieść do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”. Z okazji rozpoczęcia pierwszego roku działania Uniwersytetu Ojciec Święty Benedykt XVI napisał list, w którym stwierdził: „Wyrażam radość, że właśnie dzisiaj, 16 października, wypełnia się pragnienie moje i mojego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II: ma miejsce pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II”.

Od tego historycznego momentu mija dziesięć lat wypełnionych realizowaniem wspólnej odpowiedzialności wszystkich, którzy stanowią naszą Uczelnię. W tym czasie przeżyliśmy wiele doniosłych wydarzeń związanych z obecnością w naszym uniwersyteckim życiu papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka, arcybiskupów krakowskich – Wielkich Kanclerzy Uniwersytetu, naszych doktorów honoris causa, wybitnych przedstawicieli Kościoła, kultury i nauki. Przeżywaliśmy również smutne momenty, zwłaszcza związane z ostatnim pożegnaniem trzech byłych rektorów uczelni. Przede wszystkim jednak towarzyszyliśmy tysiącom studentów i doktorantów w ich drodze intelektualnego i duchowego dojrzewania, które zawsze wpisuje się w proces nowej ewangelizacji. Zadanie to mieści się w samym sercu naszego posłannictwa, skoro od 1991 roku dewizą Uczelni umieszczoną na naszym sztandarze są Chrystusowe słowa apostolskiego posłania, zawarte w odczytywanym dziś ostatnim rozdziale Mateuszowej Ewangelii: Euntes docete – „idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19).

Drodzy Bracia i Siostry! W tym uroczystym czasie Zmartwychwstania Pańskiego, w roku, w którym przeżywamy jubileusz Uniwersytetu, pragnę podziękować Wam wszystkim, którzy wspieracie nas na różne sposoby w posłudze Kościołowi i Ojczyźnie. Obiecując dalsze wzmożone wysiłki naszej Uczelni na rzecz ewangelizacji, pragnę życzyć, by głęboka wiara w Chrystusa, „zwycięzcę śmierci, piekła i szatana”, pomagała stale powtarzać za psalmistą: „ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język” (Ps 16; Dz 2), uzdalniając do skutecznego przekazywania światu radości Ewangelii.

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor