STATUT
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni

Podstawa prawna:
Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej z dnia 7 grudnia 1995r.

I. Cele i zadania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
1. Duszpasterska Rada Parafialna – zwana dalej Radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
2. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
d) budowanie wśród Parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
f) inspirowanie działalności charytatywnej.
3. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami materialnymi parafii Rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.
4. Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

II. Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej i sposób powoływania jej członków
5. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków:
a) z urzędu – 3 osoby;
b) mianowani przez proboszcza parafii – 4 osoby;
c) wybrani przez Parafian – 6 osób.
6. Z urzędu do Rady należą:
a) proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady;
b) wikariusz posługujący w parafii;
c) osoby zakonne i świeckie katechizujące na terenie parafii.
7. Z mianowania proboszcza do Rady należą:
a) przedstawiciel osób świeckich zaangażowanych w pracy duszpasterskiej w parafii (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, organista, kościelny itp.);
b) przedstawiciel wspólnot modlitewnych działających w parafii;
c) osoba, której obecność w Radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.
8. Członkiem z wyboru może być pełnoletni, praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania, mieszkający na stałe w parafii, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, cieszący się dobrą opinią wśród Parafian, czynnie uczestniczący w życiu wspólnoty parafialnej i znany z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
9. Członkowie Rady powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
10. Duszpasterska Rada Parafialna Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni liczy 13 członków.
11. Przewodniczącym Rady jest proboszcz i on podejmuje ostateczne decyzje. Rada posiada jedynie głos doradczy.
12. Zastępca przewodniczącego Rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza Rady, który sporządza protokoły z zebrań Rady.

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej
13. Kadencja Duszpasterskiej Rady Parafialnej trwa 3 lata.
14. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego Statutu (załącznik nr 1).
15. Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w Radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia Rady albo jej przewodniczącemu w obecności dwóch świadków, będących członkami Rady.
16. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje Rada zwykłą większością głosów.
17. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady w liczbie nie mniejszej niż 2/3 wszystkich członków Rady.
18. W przypadku utraty urzędu z powodu cofnięcia misji kanonicznej albo nałożenia kary kościelnej członek Rady automatycznie traci mandat.
19. W przypadkach wymienionych w punktach od 15. do 18. jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
a) na miejsce członka Rady z wyboru mandat uzyskuje następny kandydat z listy wyborczej.
b) na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę;
c) na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
20. Wybór członków Rady dokonuje się w terminie określonym przez proboszcza, przynajmniej miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowej Rady.
21. W sytuacji, w której proboszcz uzna, że Rada nie realizuje swojego celu oraz nie wypełnia swoich zadań, po przedstawieniu sprawy Biskupowi Diecezjalnemu i uzyskaniu jego aprobaty, może podjąć decyzję o rozwiązaniu Rady. W takiej sytuacji proboszcz ma obowiązek powołać nową Radę w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania.
22. Z chwilą wakatu na urzędzie proboszcza, działalność Rady ulega zawieszeniu.

IV. Sposób wyłonienia członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej
23. Czynne prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.
24. Bierne prawo wyborcze posiada wierny odznaczający się przymiotami wymienionymi w punkcie 8 Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
25. Proboszcz na miesiąc przed końcem kadencji poprzedniej Rady, podczas wszystkich mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z krótkim uzasadnieniem w terminie 7 dni od ogłoszenia wyborów. (Załącznik nr 1).
26. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz ma prawo pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 8. Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
26. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów do Rady i uzyskać od nich pisemną zgodę na wystawienie ich kandydatury w wyborach oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze do Rady na stronie internetowej parafii, innych mediach parafialnych oraz w ogłoszeniach parafialnych (Załącznik nr 2).
27. Po zakończeniu terminu zgłaszania kandydatów do Rady, powołana przez proboszcza Komisja Wyborcza składająca się z 3 do 5 osób ustala listę kandydatów w kolejności od największej liczby zgłoszeń do najmniejszej.
28. Lista wyborcza do Duszpasterskiej Rady Parafialnej zawiera następujące informacje o kandydatach: imię i nazwisko, wiek, nazwę roli zamieszkania i numer domu.
29. Członkami Rady z wyboru zostają te osoby, które zostały zgłoszone i otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem Rady zostaje osoba starsza wiekiem.
30. Pełny skład Rady należy niezwłocznie, po zakończeniu wyborów opublikować na stronie internetowej parafii, na tablicy ogłoszeń parafialnych oraz w ogłoszeniach parafialnych.

V. Posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej
31. Zebrania Rady zwołuje proboszcz i im przewodniczy.
32. Posiedzenia Rady odbywają się co kwartał. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej.
33. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków Rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego Rady.
34. Obradom rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.
35. Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków Rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie Rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie Radzie.
36. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.
37. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.
38. Protokoły należy przechowywać w kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji biskupiej albo dziekańskiej należy je przedstawić wizytującemu parafię.
39. Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
40. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

V. Formacja członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej
41. Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków Rady. Członkowie Rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez osobistą lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.
42. Niniejszy Statut oraz dokonywane w nim zmiany zatwierdza proboszcz, po konsultacji
z Radą.
43. Statut jest opublikowany na internetowej stronie parafialnej.

VI. Zmiany Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej
44. Ustanowienia, zmiany i zniesienia Statutu dokonuje Metropolita Krakowski stosownym dekretem.

Znowelizowany Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej wraz załącznikami wchodzi w życie dnia
16 października 2022 roku.