Dnia 30 października 2022 roku odbyły się w naszej parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Duszpasterska Rada Parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
d) budowanie wśród Parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
f) inspirowanie działalności charytatywnej.

Wyniki z wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej ustalono w dniu 30 października 2022 r.

Komisja wyborcza powołana przez ks. Roberta Pietrzyka, proboszcza parafii w składzie:
Ewa Kawończyk, przewodnicząca
Michalina Klimas, zastępca przewodniczącej
Agata Jugowiec, członek
Małgorzata Dziubras, członek
Stanisław Nawara, członek
ustaliła następujące wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni:

  1. Liczba kart wyjętych z urny: 250
  2. Liczba kart nieważnych: 2 – z powodu braku imienia i nazwiska 2 karty uznano za nieważne.
  3. Liczba kart ważnych: 248

Spośród 45 zgłoszonych kandydatów, wyłoniono sześciu Parafian z największą liczbę głosów:
Stanisław Nawara, Walenty Hanusiak, Andrzej Romaniak, Janusz Jędrocha, Anna Hanusiak, Teresa Hans

Dziękujemy Szanownej Komisji, na ręce przewodniczącej Ewy Kawończyk za poświęcony bezinteresownie czas, nadzorowanie i prawidłowe przeprowadzenie wyborów.

Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Parafian, którym leży na sercu dobro naszej wspólnoty, o czym świadczy ich udział w głosowaniu.

Słowa uznania i gratulacje kierujemy pod adresem tych wszystkich, którzy otrzymali głosy w wyborach, a szczególnie przekazujemy tym, którzy zostali wybrani do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Zaprzysiężenie członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w pierwszą niedzielę Adwentu na mszy świętej o godzinie 11.00.

Pełny skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Z urzędu:
ks. Robert Pietrzyk, proboszcz
ks. Krzysztof Litwa, wikariusz
Bożena Smolak, katechetka

Z wyboru:
Stanisław Nawara
Walenty Hanusiak
Andrzej Romaniak,
Janusz Jędrocha,
Anna Hanusiak
Teresa Hans

Z nominacji:
Ewa Kawończyk,
Agata Jugowiec
Agata Cudak
Marek Kluska

Życząc owocnej pracy na rzecz dobra wspólnoty parafialnej, prośmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej.