Tokarska BAGNIEĆ

Konkurs Reporterów na zdjęcie roku Niedziela Palmowa w Tokarni

Nagroda główna:
Unikatowa, malowana ręcznie statuetka oraz bon do sklepu branżowego FOTO PLUS
Wyróżnienia:
2 bony do sklepu branżowego FOTO PLUS

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Tokarska BAGNIEĆ – Konkurs Reporterów”

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego Tokarska BAGNIEĆ – Konkurs Reporterów jest Parafia Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni oraz Kliszczackie Centrum Kultury z siedzibą w Tokarni 619, 32-436 Tokarnia.
2. Cele Konkursu: a) promowanie tradycji wielkanocnych, b) rozbudzanie inwencji twórczej, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej, d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata kultury oraz jej ochrona i utrwalenie dziedzictwa.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane podczas obchodów Niedzieli Palmowej w Tokarni.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promocja walorów tradycji i obyczajów.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni oraz Kliszczackiego Centrum Kultury.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
3. Terminarz: przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 10.04–15.04.2022 r.
ocena zgłoszonych fotografii: do 17.04.2022 r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: tokarniakck@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia_rok.
8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody głównej, jak również do dodatkowego wyróżnienia Uczestników Konkursu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 24 kwietnia 2022 r.
7. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
8. Nagrody nieodebrane do 20 grudnia 2022 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.kcktokarnia.manifo.pl
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach www. oraz w serwisach społecznościowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu, uczestnik zgłaszając pracę wyraża zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje swoich danych osobowych jeśli znajdą się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) uczestnik oświadcza, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „Tokarska BAGNIEĆ – Konkurs Reporterów”, z którym się zapoznał. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.,,,