Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w Polsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Od 2000 roku II Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień ten jest również świętem patronalnym Caritas.

Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne mogą rozważać zaproponowany program, który przygotowuje Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Obchody są również okazją do przedstawienia prac różnych organizacji charytatywnych i zachętą do włączania się w dzieła miłosierdzia.

II Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście było obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego” (Dz. 699) Tydzień miłosierdzia, który rozpoczynamy dzisiejszą Niedzielą ma nam pomóc zweryfikować nasze codzienne zaangażowanie w chrześcijaństwo. Zwracając się do miłosierdzia Bożego, w świętej liturgii, jednoczymy się z Bogiem, który prowadzi nas z orędziem miłości do naszych braci i sióstr.

Pełni ufności w miłosierdzie Boże prośmy pokornie.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby był dla świata znakiem jedności i pokoju
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby gorliwie świadczył o miłości Boga do człowieka
3. Módlmy się za pracowników i wolontariuszy Caritas, aby z pełnym zaangażowaniem nieśli pomoc ludziom potrzebującym
4. Módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby zostali umocnieni łaską Bożą w posłudze niesienia ulgi w cierpieniu
5. Módlmy się za wiernych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy doświadczając miłosierdzia Bożego, byli dla siebie nawzajem miłosierni

Bądź uwielbiony, Boże, za Twoje niepojęte miłosierdzie, objawione w bolesnej męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tobie chwała na wieki wieków. Amen

Poniedziałek II Tygodnia Wielkanocnego – 12 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie Moje”. (Dz. 742) Każda Msza św. to oddanie czci Bogu, który przychodzi do nas w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i zaprasza do jeszcze pełniejszego powierzenia się prowadzeniu przez Ducha.

Dzięki wielkanocnemu zwycięstwu Chrystusa narodziliśmy się z wody i Ducha Świętego, dlatego pełni ufności w miłosierdzie Boże przedstawiajmy Bogu Ojcu potrzeby Kościoła i świata.
1. Polecamy Ci papieża Franciszka i naszego biskupa N., aby umocnieni darami Ducha Świętego z odwagą pracowali w łodzi Kościoła
2. Polecamy Ci wszystkich szczerze szukających Boga, aby w prawość sumienia i tęsknocie za prawdą odnaleźli Chrystusa Zmartwychwstałego
3. Polecamy Ci matki i ojców oczekujących potomstwa, aby mogli się cieszyć narodzinami i zdrowiem swoich dzieci
4. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych, aby od zwycięskiego Pasterza otrzymali życie w obfitości
5. Polecamy Ci nas samych, abyśmy wiernie słuchali głosu Dobrego Pasterza i podążali za Nim w każdej sytuacji naszego życia

Panie, niech Duch Święty, który tchnie kędy chce, napełnia nas swoimi darami i niech przychodzi z nadprzyrodzoną pomocą w życiu wszystkich, za których się modlimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wtorek II Tygodnia Wielkanocnego – 13 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie” (Dz. 742) Eucharystia, w której uczestniczymy jest spoglądaniem na Ukrzyżowanego Zwycięzcę, Jezusa Chrystusa. Doświadczając miłości Jezusa, chcemy sprawiać, by jeden duch i jedno serce ożywiały nasze wspólnoty wiary. Abyśmy nawzajem za siebie byli odpowiedzialni w miłości, która wyraża się w trosce o potrzeby drugiego człowieka.

Ożywieni jednym duchem i w łączności naszych serc we wspólnej modlitwie wołajmy do Boga
1. Niech Kościół, odnowiony przez wielkanocne sakramenty wzrasta w liczbę i zasługi
2. Niech dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii świętej towarzyszy wiara rodziców i otoczenia
3. Niech zbliżający się do kresu życia doświadczą miłosiernej opieki
4. Niech cierpiący niedostatek otrzymają potrzebną pomoc
5. Niech zmarli, którzy wierzyli w Chrystusa, oglądają spełnienie Jego obietnic
6. Niech doświadczenie wspólnoty łamania chleba prowadzi nas ku świętości

Boże Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Bądź uwielbiony, teraz i na wieki. Amen

Środa II Tygodnia Wielkanocnego – 14 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić” (Dz. 742) We Mszy św. Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały objawia człowiekowi prawdę o nim samych. Prawda o grzechu człowieka, jego przewrotności, ale przede wszystkim prawda o Bożej miłości do człowieka. Miłości, która przemienia, podnosi, umacnia i posyła z orędziem miłosierdzia do bliźnich.

Zgromadzeni na spotkanie z Jezusem Chrystusem, wołajmy do miłosiernego Ojca o pomoc
1. Prośmy o światło Ducha Świętego dla duszpasterzy, aby coraz głębiej poznawali tajemnice wiary i żyjąc nimi byli przed ludźmi świadkami bliskości Boga
2. Prośmy o nawrócenie dla ludzi odrzucających Jezusa i szydzących z chrześcijaństwa, niech miłosierdzie Boże, promieniujące z ran Chrystusa, przemieni ich serca
3. Prośmy o sprawiedliwą zapłatę dla pracujących i zatrudnienie dla bezrobotnych, aby nikt nie miał poczucia wyzysku i odrzucenia
4. Prośmy o światłe oczy wiary dla nas samych, abyśmy doświadczając łaski Boga, spełniali wymagania prawdy

Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że dałeś swego Syna, aby nas zbawił, wejrzyj na pokorne błagania swoich dzieci i obdarzaj wszystkich odkupionych potrzebnymi im darami. Bo Twoja jest moc i potęga, i chwała na wieki wieków. Amen.

Czwartek II Tygodnia Wielkanocnego – 15 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.” (Dz. 742) W czasie przeżywania Mszy św. Bóg potwierdza w Jezusie swoje obietnice. Tajemnica Paschy jest najpełniejszym wyrazem tej prawdy, że Bóg jest wierny i nie zawodzi. Trwając w wierności Boga i będąc pewnym mocy Jego Słowa, czyńmy miłosierdzie, które jest znakiem przynależności do Jezusa.

Idąc za Jezusem zmartwychwstałym, w mocy Ducha Świętego, skierujmy do Boga Ojca nasze pokorne błagania.
1. Za pasterzy Kościoła Świętego, niech prowadzą święte życie i we wszystkich sytuacjach kierują się tym, co mówi Bóg
2. Za rządzących państwami, niech będą uczciwi i sprawiedliwi oraz niech szanują wolność sumienia wszystkich, którym przewodzą
3. Za cierpiących głód i materialną nędzę, niech doświadczą łaskawości Boga i pomocy ludzi dobrej woli
4. Za migrantów i uchodźców, niech pielgrzymów tej ziemi strzegą Aniołowie i kierują ich kroki na drogi pokoju i bezpieczeństwa
5. Za nas samych, niech znajdujemy radość w pokornej służbie Zmartwychwstałemu, który posyła nas do świata z orędziem Jego miłości

Ojcze nieskończenie dobry, który wywyższyłeś swojego Syna przez krzyż i zmartwychwstanie, wejrzyj łaskawie na potrzeby proszących i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Piątek II Tygodnia Wielkanocnego – 16 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Pragnę, aby czczono miłosierdzie Moje, daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do miłosierdzia Mojego, raduje się Serce moje z święta tego.” (Dz. 998) Msza św. jest dla nas lekcją głębokiej ufności w to, że Bóg Ojciec zna najlepiej potrzeby swych dzieci i to On pierwszy pragnie je zaspokoić. Wystawiając nas na próbę, zaprasza nas do współpracy ze Sobą, jakby chciał każdemu z nas powiedzieć „Potrzebuję cię!”. „Potrzebuję Cię!” w dziele zbawienia człowieka i przekazania mu prawdy o mojej dobroci i bliskości.

Przeżywając spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, który troszczy się o chleb i bezpieczeństwo swoich uczniów, prośmy Go o pomoc w przedstawianych sprawach.
1. Dzieciom Kościoła, niech Pan Zmartwychwstały otwiera oczy na swoją obecność i miłość
2. Chorzy i nieszczęśliwi, niech doświadczą uzdrowienia duszy i ciała oraz dobrej opieki duszpasterskiej i medycznej
3. Ofiary wojen, trzęsień ziemi, powodzi i pożarów, niech otrzymają pomoc, aby mogli powrócić i odbudować swoje domy i żyć w bezpieczeństwie
4. My sami, uczestniczący w tej świętej Liturgii, niech będziemy świadkami miłosierdzia Bożego i wyznajemy Jezusa przed ludźmi jako naszego Boga i Pana

W Twym Sercu Jezu, przebitym dla naszego zbawienia,  składamy nasze ufne błagania i wierzymy, że zostaniemy wysłuchani. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Sobota II Tygodnia Wielkanocnego – 17 kwietnia 2021
Św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów, niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia Mojego” (Dz. 1059) Każda Msza św. pozwala rozpoznać w Jezusie miłosierne oblicze, Boga Ojca. Jezus mówi do nas, by się nie lękać. Towarzyszenie Jezusowi w drodze, bliskie przebywanie z Nim w Jego Słowie, na modlitwie, udoskonala naszą miłość, oczyszcza i uświęca ją i pozwala być świadkiem Jego miłości wobec świata potrzebującego nadziei.

Przez Jezusa zmartwychwstałego, który jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, przedstawiajmy Bogu potrzeby nasze i całego świata.
1. Módlmy się za Kościół Boży, niech Pan otwiera oczy wierzących na swoją obecność i miłość, wlewając w ich serca wielkanocny dar Swego pokoju
2. Módlmy się za naszą ojczyznę, niech będzie bogata w gorliwych pasterzy, mądrych przywódców oraz pracowitych i uczciwych obywateli
3. Módlmy się za chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, niech doznają miłosierdzia Bożego przez troskliwych i opiekujących się nimi ludzi
4. Módlmy się za biednych, bezdomnych, zranionych na sercu albo dotkniętych cierpieniem, niech nie doświadczają upokorzenia i obojętności, ale dobroci i szacunku wobec ludzi
5. Módlmy się za naszych zmarłych, niech Chrystus Zmartwychwstały, wskrzesi ich ciała z prochu ziemi i da im nowe życie
6. Módlmy się za nas samych, niech w naszych sercach będzie żywa tęsknota za powrotem Chrystusa na ziemię i niech nas ona mobilizuje do miłosiernej troski o drugiego człowieka

Panie, Ty jesteś obecny pośród fal wzburzonego świata, daj nam doświadczyć Twojej ojcowskiej miłości i nie dopuść, aby ktokolwiek pozostał bez pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.